مدیریت امور پردیس های استان آذربایجان شرقی

شیوه نامه های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان

 آدرس لینک های  شیوه نامه های  پژوهشی دانشگاه فرهنگیان:

شیوه نامه اعطای فرصت پژوهشی تربیت حرفه ای اعضای هیات علمی و مدرسان دارای مدرک دکتری

http://te.cfu.ac.ir/fa/74904

 

شیوه نامه حمایت از رساله دکتری و پایان نامه

http://te.cfu.ac.ir/fa/74544

 

شیوه نامه حمایت از شرکت در همایش های علمی خارج از کشور

http://te.cfu.ac.ir/fa/74254

 

دستورالعمل اجرایی تخصیص پژوهانه و گزارشنامه تفصیلی فعالیت های پژوهشی

http://te.cfu.ac.ir/fa/74524

 

راهنمای جامع برگزاری کرسی های علمی و ترویجی دانشگاه فرهنگیان

http://te.cfu.ac.ir/fa/62238

 

شیوه نامه تشویق مقالات و فرصت مطالعاتی

http://te.cfu.ac.ir/fa/58430

 

شیوه نامه داخلی اعطای ترفیع سالیانه اعضاء هیئت علمی

http://te.cfu.ac.ir/fa/36238

 

شیوه نامه اجرای طرح های پژوهشی

http://te.cfu.ac.ir/fa/35692

 

شیوه نامه ارسال مقاله به فصلنامه های پویش

http://te.cfu.ac.ir/fa/32268

 

شیوه نامه حمایت از شرکت مدرسان و اعضای هیئت علمی در همایش های علمی داخل کشور

http://te.cfu.ac.ir/fa/24735

 آدرس لینک های  شیوه نامه های  پژوهشی دانشگاه فرهنگیان: ( جهت اطلاع اساتید محترم).

شیوه نامه اعطای فرصت پژوهشی تربیت حرفه ای اعضای هیات علمی و مدرسان دارای مدرک دکتری

http://te.cfu.ac.ir/fa/74904

 

شیوه نامه حمایت از رساله دکتری و پایان نامه

http://te.cfu.ac.ir/fa/74544

 

شیوه نامه حمایت از شرکت در همایش های علمی خارج از کشور

http://te.cfu.ac.ir/fa/74254

 

دستورالعمل اجرایی تخصیص پژوهانه و گزارشنامه تفصیلی فعالیت های پژوهشی

http://te.cfu.ac.ir/fa/74524

 

راهنمای جامع برگزاری کرسی های علمی و ترویجی دانشگاه فرهنگیان

http://te.cfu.ac.ir/fa/62238

 

شیوه نامه تشویق مقالات و فرصت مطالعاتی

http://te.cfu.ac.ir/fa/58430

 

شیوه نامه داخلی اعطای ترفیع سالیانه اعضاء هیئت علمی

http://te.cfu.ac.ir/fa/36238

 

شیوه نامه اجرای طرح های پژوهشی

http://te.cfu.ac.ir/fa/35692

 

شیوه نامه ارسال مقاله به فصلنامه های پویش

http://te.cfu.ac.ir/fa/32268

 

شیوه نامه حمایت از شرکت مدرسان و اعضای هیئت علمی در همایش های علمی داخل کشور

http://te.cfu.ac.ir/fa/24735

 


| شناسه مطلب: 81114

تعداد بازدید: 685 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران